[Zalo Mini App - 31/01/2024] Cập nhật chính sách kiểm duyệt liên quan đến việc xin quyền

Nhằm tăng cường tính xác thực và bảo mật dữ liệu, đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng trên Zalo Mini App, Platform sẽ tiến hành cập nhật một số điểm như sau:

Bổ sung luồng xin quyền mới

Bổ sung thêm luồng xin quyền mới:

  • Được phép xin các quyền độc lập (Số điện thoại, vị trí, …) mà không cần phải xin quyền Tên và Ảnh đại diện trước đó.

  • Được phép tùy chỉnh khi nào xin quyền người dùng

Để sử dụng luồng xin quyền mới, cần thoả 2 điều kiện:

  • Các Mini App trong 1 Zalo App chỉ được đại diện cho 1 Thương hiệu

  • Mini App sử dụng SDK version ≥ 2.35.0

Cập nhật chính sách kiểm duyệt liên quan đến việc xin quyền

Bổ sung mục 3.3 Quy định về quyền riêng tư người dùng, quyền truy cập, trong đó cập nhật tiêu chuẩn phải tuân thủ khi thực hiện xin quyền

Chi tiết quy định

Hướng dẫn cách áp dụng

Thời gian áp dụng: Từ tháng 3/2024

Nguồn: https://mini.zalo.me/blog/thong-bao-cap-nhat-chinh-sach-nen-tang-zalo-mini-app

Last updated