💥Quý I - 2024 CNV có gì?

📌 Tuần 18/03 - 24/03/2024

Phát triển mới

 1. CDP - bổ sung bộ lọc điều kiện Tổng số đơn hàng trong phễu Khách hàng

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Tối ưu từ ngữ liên quan chiến dịch

 2. CDP - Tối ưu nhóm trigger chiến dịch tự động

Tiêu diệt bug

 1. Mini App - Lỗi trắng trang khi đặt hàng

 2. Mini App - Lỗi chọn phương thức tự đến lấy trên mini app không đổi địa điểm được

 3. Mini App - Lỗi phát sinh F2 trong khi F1 bị blacklist (Affiliate)

 4. Mini App - Lỗi số lượng cho phép booking

 5. Mini App - Lỗi hiển thị hình ảnh sản phẩm

 6. Mini App - Lỗi cập nhật giới tính

 7. CDP - Lỗi tính dữ liệu trong trigger tự động kích hoạt khi có dữ liệu thay đổi

 8. CDP - Lỗi không gửi được notification app

 9. CDP - Lỗi không hiển thị đúng ZNS template thuộc OA đã chọn

 10. CDP - Lỗi chiến dịch hiển thị sai ngày bắt đầu chiến dịch

 11. HUB - Lỗi đánh giá đơn hàng không hiển thị hình ảnh


📌 Tuần 11/03 - 17/03/2024

Phát triển mới

 1. CDP - bổ sung điều kiện "không chứa" của Thẻ (tag) trong phễu Khách hàng

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Cập nhật mô tả của Gửi ưu đãi và Gửi ưu đãi đổi điểm, tránh nhầm lần

Tiêu diệt bug

 1. HUB - Không bắn tin UID tự động theo đơn như đã set


📌 Tuần 04/03 - 10/03/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Action kết thúc chiến dịch

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Hiển thị % các dữ liệu không thỏa điều kiện trên node

 2. CDP - Tối ưu từ ngữ trong hành động Đếm

 3. CDP - Chiến dịch hàng loạt, Home banner - bỏ mục hiển thị số ngày, số ngày hiển thị lấy theo thời gian kết thúc chiến dịch

 4. CDP - Tối ưu giao diện màn hình Cài đặt -> Token

 5. CDP - Ràng buộc điều kiện nhập tổng số đơn hàng phải là số nguyên dương

 6. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS

 7. Mini App - Bổ sung pop-up cảnh báo ấn sử dụng mã offline

Tiêu diệt bug

 1. Mini App - Không lưu thay đổi thông tin cá nhân

 2. Mini App - Lỗi tìm kiếm trong Affiliate

 3. HUB - Lỗi xuất file báo cáo

 4. HUB - Hiển thị hình thức giao hàng ở danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng khác nhau

 5. CDP - Chiến dịch lọc trả kết quả sai

 6. CDP - Lỗi điều kiện Tình trạng sử dụng của Ưu đãi

 7. CDP - Lỗi liên quan đến các trigger tự động


📌 Tuần 26/02 - 03/03/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Tách trigger Chiến dịch tự động thành 03 loại riêng biệt:

  • Có dữ liệu thêm mới

  • Có dữ liệu thay đổi

  • Có dữ liệu thêm mới hoặc thay đổi

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Tối ưu giao diện khu vực hỗ trợ trực tuyến

 2. CDP - Chỉnh sửa thứ tự hiển thị banner theo thời gian phân phối, phân phối trước thì hiển thị phía trước

 3. Mini App - Mua X được Y, thay đổi sản phẩm đã chọn

 4. Mini App - Thay đổi luồng xin quyền theo quy định mới của Zalo

 5. Mini App - Thay đổi giao diện kêu gọi quan tâm OA theo quy định mới của Zalo

 6. Mini App - Bổ sung giao diện đơn hàng trong mục cá nhân

 7. Mini App - Cho phép xem lại mã POS/Offline đã dùng

Tiêu diệt bug

 1. Mini App - Mua X được Y, tạo được CTKM khi chưa chọn sản phẩm X

 2. CDP - Lỗi truy cập


📌 Tuần 19/02 - 25/02/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Thêm điều kiện địa chỉ giao hàng trong phễu đơn hàng

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CNV App - Hiển thị thông báo để user biết hành động thêm vào giỏ hàng đã được thực thi

 2. CNV App - Gộp các sản phẩm giống nhau thành một dòng và có thể tăng giảm số lượng

 3. HUB - Cải thiện thêm về tốc độ xuất file báo cáo

 4. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS

 5. CDP - Bổ sung lý do tạm ngưng chiến dịch trong màn hình báo cáo

 6. CDP - Không tính đơn hàng tự đến lấy khi dùng điều kiện Địa chỉ giao hàng trong phếu Đơn hàng

Tiêu diệt bug

 1. Mini App - Lỗi yêu cầu quan tâm Zalo OA liên tục

 2. Mini App - Không chụp ảnh được trong phần đánh giá dịch vụ của chức năng Gói dịch vụ

 3. Mini App - Lỗi tính hoa hồng Affiliate

 4. Mini App - Sản phẩm chuyển thành bản nháp nhưng vẫn đặt hàng được

 5. Mini App - Lỗi không lưu phương thức thanh toán đã chọn

 6. Mini App - Một số lỗi liên quan đến game trên app

 7. Mini App - Mua X được Y, hiển thị sai setup

 8. HUB - Tạo đơn hàng không đủ số lần sử dụng theo thẻ liệu trình đã đăng ký

 9. HUB - Không tìm kiếm được chi nhánh giao hàng (tên kho)

 10. HUB - Tổng quan hiển thị sai số lượng đơn hàng

 11. HUB - Đọc sai số dòng cần import từ file excel

 12. HUB - Chỉnh sửa tên hay mô tả Danh mục sản phẩm bị báo lỗi

 13. App HUB - Sản phẩm giá liên hệ không tạo được đơn hàng

 14. CDP - Trong màn hình Báo cáo hoạt động chiến dịch, tìm kiếm theo Lí do dừng/kết thúc không hoạt động

 15. CDP - Hiển thị sai trạng thái chạy của chiến dịch trong màn hình Báo cáo hoạt động chiến dịch


📌 Tuần 29/01 - 07/02/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Backend DynamicAction

 2. CDP - Màn hình báo cáo token trong từng chiến dịch

 3. CDP - Màn hình báo cáo hoạt động trong từng chiến dịch

 4. HUB - Đồng bộ phân đơn theo chi nhánh với Sapo Omni

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS

 2. HUB - Mua X được Y, chặn tạo 2 khuyến mãi giống nhau

 3. CDP - Sắp xếp thứ tự dữ liệu báo cáo credit

 4. CDP - Hiển thị đầy đủ banner trên Mini App được gửi từ cả chiến dịch hàng loạt lẫn chiến dịch tự động

 5. CDP - Thêm đường dẫn liên hệ ngay cho trang gói dịch vụ

 6. CDP - Tối ưu từ ngữ trong chiến dịch

 7. CDP - Chặn hành vi cố tình click nhiều lần để tạo nhiều chiến dịch liên tục

Tiêu diệt bug

 1. CNV App - Lỗi đường dẫn chức năng Góp ý

 2. HUB - Lỗi tiêu đề email thông báo tiến trình import

 3. CDP - Đơn mua từ CNV App chưa bắt được dữ liệu phương thức giao vận

 4. CDP - Báo cáo hành động thiếu thời gian thực thi

 5. CDP - Lỗi phân trang khi nhân bản chiến dịch mẫu


📌 Tuần 22/01 - 28/01/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Action gửi ZNS

 2. CDP - Bổ sung điều kiện trong phễu Khách hàng

  • Tổng chi tiêu

  • Trạng thái quan tâm OA

  • Thời điểm thêm vào

  • Tổng số đơn hàng

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Wording báo cáo chiến dịch

 2. CDP - Tách action Gửi ưu đãi thành:

  • Gửi ưu đãi

  • Gửi ưu đãi đổi điểm

 3. Mini App - Sửa luồng hủy đơn hàng, thêm bước xác nhận đơn hàng, sau khi Admin xác nhận thì đơn hàng không được hủy

 4. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS


📌 Tuần 15/01 - 21/01/2024

Phát triển mới

 1. HUB - Cho phép setup on/off mục đơn hàng trên CNV App và Mini App

 2. HUB - Cho phép Admin chọn hình thức giao hàng khi duyệt đơn hàng

 3. CDP - Bổ sung điều kiện liên quan đến quan tâm Zalo OA phễu Khách hàng tiềm năng

 4. CDP - Bổ sung điều kiện ngày đặt trong phễu Đơn Hàng

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. Mini App - Cài đặt cho phép mua sản phẩm với số lượng lẻ

 2. Mini App - UI Mua X được Y

 3. Mini App - Khi đổi chi nhánh, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa giỏ hàng của chi nhánh cũ

 4. HUB - Giữ trạng thái on/off sản phẩm trên các kênh bán hàng khác nhau khi đồng bộ POS

 5. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS

 6. CDP - Validate dữ liệu tại action Home Popup

 7. CDP - Chỉ hiển thị các action phù hợp với phễu dữ liệu, tránh nhầm lẫn

Tiêu diệt bug

 1. HUB - Lỗi search không được khách hàng trong nhóm khách hàng

 2. CNV App - Lỗi cập nhật ảnh đại diện

 3. CDP - Lỗi giao diện chọn điều kiện chiến dịch


📌 Tuần 08/01 - 14/01/2024

Phát triển mới

 1. CDP - Bộ lọc chiến dịch

 2. CDP - Action tạm dừng chiến dịch

 3. CDP - Chiến dịch hàng loạt

  • Phễu khách hàng tiềm năng, khách hàng và tất cả đối tượng

  • Action gửi home banner

Tinh chỉnh, cải thiện

 1. CDP - Cải thiện UI/UX màn hình khởi tạo chiến dịch

 2. HUB - Tốc độ xuất file báo cáo

 3. HUB - Các vấn đề đồng bộ với POS

Tiêu diệt bug

 1. CDP - Phân trang báo cáo trong chiến dịch

 2. CDP - Trạng thái khi gửi tin ZNS không chính xác (thành công - không thành công)

 3. CDP - Chưa hiển thị các hành động lỗi kết quả báo cáo

 4. Mini App - Trạng thái kích hoạt khách hàng sau khi xóa khách trên HUB

 5. Mini App - Xuất hiện trang trắng khi truy cập

 6. Mini App - Lỗi hiển thị điểm tích lũy trên Mini App

 7. Mini App - Lỗi ghi nhận hoa hồng Affiliate

 8. HUB - Lỗi chọn người viết trong module Nội dung

 9. HUB - Lỗi đồng bộ phí giao vận

 10. HUB - Lỗi setup sản phẩm khuyến mãi

Last updated