💥Quý II - 2024 CNV có gì?


📌 Tuần 08/07 - 14/07/2024

Phát triển mới và cải tiến

CDP:

Chiến dịch

 1. Chiến dịch Hàng loạt chỉ cho phép sử dụng 1 Action

 2. Bổ sung trường điều kiện "Ngày ghi nhận" - Ngày ghi nhận dữ liệu được nhập vào Data Hub

 3. Tại trang quản lý Chiến dịch, DynamicAction, Data Hub, bỏ hiển thị email ở cột "Sở hữu"

Data Hub

 1. Tại thao tác xuất dữ liệu, file được xuất ra kèm theo cột "Ngày ghi nhận"

Xử lý lỗi

CDP:

Chiến dịch

DynamicAction

 1. Thời gian kết thúc nhỏ hơn thời gian bắt đầu vẫn cho phép tạo DynamicAction

Data Hub

 1. Thời gian kết thúc nhỏ hơn thời gian bắt đầu vẫn cho phép tạo Dynamic Action

 2. Fix bug Component Block, đã xóa config Khoảng cách nhưng vẫn apply config đã nhập trc đó

 3. Fix bug thời gian kết thúc nhỏ hơn thời gian bắt đầu vẫn cho phép tạo Dynamic Action

 4. Fix bug Action tạm dừng chạy qua nhiều lần

 5. Fix bug điều kiện Phân loại quan tâm OA ở trigger và condition => setup cùng 1 kiểu nhưng ra kết quả chiến dịch khác nhau

 6. Fix bug chiến dịch phễu Data Hub, chưa nhập điều kiện nhưng vẫn tạo trigger thành công

 7. Fix bug bộ lọc Dynamic Action: Đã xóa Ngày kết thúc nhưng vẫn apply vào điều kiện search

 8. Fix bug lọc sai kết quả trong chức năng push noti

Mini App - App:

 1. Sai thao tác tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 2. Chỉnh sửa kích thước của các icon tại Mini App về lại kích thước phù hợp

 3. Thông báo Phiên đăng nhập hết hạn khi chỉ mới tải App trên trình duyệt IOS

 4. Tin UID gửi đi mặc dù không thiết lập

 5. Lỗi gửi OTP qua ZNS

 6. Đơn hàng từ iPOS đổ về không hiện chi nhánh

 7. Nhập thẻ cứng chỉ cho phép nhập 3 khách

 8. Hành động gửi ZNS không thông báo lý do thất bại

 9. Số điện thoại nước ngoài không lấy được tên

 10. Lỗi không hiển thị mục set-up chuyển khoản trong cấu hình thanh toán

 11. Lỗi báo khu vực không hỗ trợ vận chuyển

 12. Lỗi không hiển thị ưu đãi khi trúng thưởng game

 13. Mini App không hiển thị một số hạng thành viên

 14. Lỗi phương thức thanh toán đã cài đặt ở HUB nhưng Mini App thông báo không có phương thức thanh toán

 15. Lỗi đồng bộ khách hàng từ Sapo qua CNV

 16. Lỗi đồng bộ trạng thái đơn từ Sapo qua CNV

 17. Khách đăng nhập Mini App, không đồng bộ từ CNV qua Sapo

 18. Lỗi đồng bộ hình sản phẩm từ KOV qua CNV

 19. Lỗi đồng bộ đơn hàng từ Getfly về CNV: không đồng bộ số lượng là số thập phân

📌 Tuần 24/06 - 30/06/2024

Phát triển mới

CDP:

 1. [CDP - Ứng dụng] Quản lý và tạo Mini App

 2. [CDP - Automation] Thêm điều kiện ngày sinh vào phễu dữ liệu khách hàng

 3. [CDP - Automation] Thêm action Gửi thông báo Loyalty App

Tinh chỉnh, cải thiện

CDP:

 1. [DynamicAction] Cập nhật mã màu cho các nút và các thành phần khác

 2. [DynamicAction] Thêm màu và kích thước mặc định cho block tạo mới

 3. [DynamicAction] Ràng buộc không cho nhập chữ vào giá trị chặn trên và chặn dưới của component Số, Số tiền

 4. [DynamicAction] Action dẫn đến trang ưu đãi, ưu đãi của tôi, sản phẩm, hạng thành viên, khi bấm Trở về thì về lại trang chủ Mini App

 5. [DynamicAction] Component hình ảnh thêm hình ảnh mặc định khi admin chưa cấu hình

Xử lý lỗi

CDP:

 1. [CDP] Chiến dịch đã thiết lập trước đó bị trắng trang

 2. [CDP] Báo lỗi thiếu chưa có ngày bắt đầu lại

 3. [DynamicAction] Đang kích hoạt nhưng vẫn chỉnh sửa được hành động

 4. [DynamicAction] Khi nhấn vào icon lịch ở màn hình tạo DynamicAction nhưng không hiển thị

 5. [Automation] Lỗi không chứng thực được token với API của KOV

 6. [DynamicAction] Thanh menu header bị giật khi Kích hoạt hoặc Ngừng kích hoạt chiến dịch

 7. [Data Hub] Thay đổi màu icon giống với thiết kế

 8. [Data Hub] Lỗi trang DynamicAction không có thanh điều hướng scroll

 9. [Data Hub] Đối với bảng có trên 10.000 dòng, không xem được những dòng cuối

Mini App - App:

 1. Sai thao tác tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 2. Chỉnh sửa kích thước của các icon tại Mini App về lại kích thước phù hợp

 3. Thông báo Phiên đăng nhập hết hạn khi chỉ mới tải App trên trình duyệt IOS

 4. Tin UID gửi đi mặc dù không thiết lập

 5. Lỗi gửi OTP qua ZNS

 6. Đơn hàng từ iPOS đổ về không hiện chi nhánh

 7. Nhập thẻ cứng chỉ cho phép nhập 3 khách

 8. Hành động gửi ZNS không thông báo lý do thất bại

 9. Số điện thoại nước ngoài không lấy được tên

 10. Lỗi không hiển thị mục set-up chuyển khoản trong cấu hình thanh toán

 11. Lỗi báo khu vực không hỗ trợ vận chuyển

 12. Lỗi không hiển thị ưu đãi khi trúng thưởng game

 13. Mini App không hiển thị một số hạng thành viên

 14. Lỗi phương thức thanh toán đã cài đặt ở HUB nhưng Mini App thông báo không có phương thức thanh toán

 15. Lỗi đồng bộ khách hàng từ Sapo qua CNV

 16. Lỗi đồng bộ trạng thái đơn từ Sapo qua CNV

 17. Khách đăng nhập Mini App, không đồng bộ từ CNV qua Sapo

 18. Lỗi đồng bộ hình sản phẩm từ KOV qua CNV

 19. Lỗi đồng bộ đơn hàng từ Getfly về CNV: không đồng bộ số lượng là số thập phân


📌 Tuần 17/06 - 23/06/2024

Phát triển mới

CDP:

 1. [DynamicAction] Giới hạn số lần submit Dynamic Action

 2. [Data Hub] Bổ sung trường số điện thoại, phục vụ cho việc xây dựng luồng tự động đối với dữ liệu

Tinh chỉnh, cải thiện

CDP:

 1. Cập nhật chức năng tương ứng các gói dịch vụ CDP

 2. [Data Hub] Tối ưu chức năng import dữ liệu trong Data Hub

 3. [DynamicAction] Tối ưu cài đặt Dynamic Action

Mini App:

 1. Tối ưu hiển thị và luồng thanh toán

 2. Tối ưu luồng chọn biến thể

Xử lý lỗi

Mini App:

 1. Trạng thái đơn hàng khi đồng bộ


📌 Tuần 10/06 - 16/06/2024

Phát triển mới

CDP:

 1. [Automation] Hiển thị nhãn "Gói Starter" cho các hành động (action) không có hiệu lực trong gói Chiến dịch (Automation) CDP của gói Free

Mini App:

 1. Liên kết đến của DynamicAction - Chuyển hướng về trang game

Tinh chỉnh, cải thiện

CDP:

 1. [Data Hub] Khi nhập (import) một file dữ liệu có hai cột có tên và kiểu dữ liệu giống nhau thì hệ thống vẫn nhận diện được là hai cột khác nhau.

Mini App:

 1. Cập nhật mô tả phương thức thanh toán theo cấu hình

Xử lý lỗi

CDP:

 1. [CDP] Thanh điều hướng (Sidebar Navigation) của trang chủ CDP bị giật

 2. [Chiến dịch - Automation] Gửi tin follow OA (UID)

 3. [DynamicAction] Mất Logo và Style "hình ảnh" khi cài đặt "Radius" (nhập "Bottom-left" và "Bottom-right" và nhấn enter)

 4. [Data Hub] Import file excel vào bảng có thành phần xổ danh sách, trắc nghiệm, hộp chọn, lịch, ngày giờ

 5. [Data Hub] Vị trí dòng chứa header trả về không đúng

 6. [Data Hub] Liên kết với bảng khác nhưng không xóa liên kết trước đó

Mini App:

 1. Sản phẩm bị mất biến thể trên miniapp

 2. Lỗi sản phẩm không có biến thể mà lên miniapp hiện biến thể tên mặc định

 3. Đặt hàng 2 loại topping khác nhau nhưng hiển thị sai

 4. Quét QR code nhưng vẫn mở Miniapp trước đó

Mobile App:

 1. Đơn trên CNV không chuyển qua Ahamove

 2. Đơn COD không đồng bộ qua Haravan

 3. Đơn hàng từ KiotViet không đồng bộ về CNV

 4. Đơn hàng tạo từ CNV không đồng bộ qua Kiotviet

 5. Vấn đề đồng bộ sản phẩm từ kiotviet về CNV

 6. Khách đặt đơn mà trong hệ thống không có

 7. Đơn hàng từ SAPO không đồng bộ qua CNV

 8. Khách hàng không đồng bộ từ sapo qua CNV

 9. Đơn hàng đồng bộ thiếu 10 đơn từ sapo qua CNV

 10. Đơn hàng CNV thanh toán Vnpay đã xác nhận thanh toán nhưng không đồng bộ về Sapo.


Last updated